Witamy na stronie Przedszkola "Parkowe Skrzaty" w Koźminie Wlkp.::Dyrektor Przedszkola "Parkowe Skrzaty" informuje, że zgodnie z art.11 U.O.D.O z dnia 10 maja 2018r. wyznaczonym inspektorem danych osobowych jest: Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt: biuro@msvs.com.pl

Komunikaty

31 sierpnia 2020 16:31 | Komunikaty

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

RODZICU pamiętaj o twoich obowiązkach wynikających z

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek
  2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
  3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi  do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  4. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  5. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
  6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
  7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
  8. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.

 

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi

Art.  54.  Kodeks Wykroczeń Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art.  116.  Kodeks Wykroczeń

Art.  161.  Kodeks Karny

Art.  165.  Kodeks Karny

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przeczytano: 55 razy. Wydrukuj|Do góry